His Excellency Bronislaw Komorowski, President of the Republic of Poland